Onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BODEMSANERING

ARTIKEL 1 TOEPASSING

1. Tenzij tussen partijen schriftelijk ander is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Kamphuis Bodemsanering BV, hierna te noemen Kamphuis, gedane aanbiedingen en op alle door Kamphuis te sluiten overeenkomsten betreffende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden.
2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
3. Voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of de offerte met bijlagen, zijn van toepassing de UAV 1989 en de standaard RAW-bepalingen 2005 in de laatstelijk gewijzigde versie, hierna te noemen ‘Standaard 2005’. Van hoofdstuk 01 van de Standaard 2005 zijn echter alleen van toepassing artikel 01.01.07 en paragraaf 01.04.
4. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
5. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Kamphuis Bodemsanering B.V.”.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN

1. Tenzij anders vermeld, worden alle door Kamphuis gedane aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand gedaan.
2. Mondelinge opdrachten worden schriftelijk door Kamphuis bevestigd. Alleen door deze schriftelijke bevestiging is Kamphuis gebonden.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van Kamphuis schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
4. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Kamphuis en auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.

ARTIKEL 3 GRONDSLAGEN VAN DE PRIJS/PRIJZEN

1. De aanbieding is (mede) gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij anders is overeengekomen, gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Van deze datum zijn de betalingsregeling loon- en prijswijzigingen als vermeld in artikel 4, van toepassing.
3. Het totaalbedrag van de aanbiedingen is voor beide partijen bindend. Uitzonderingen hierop zijn:
a. Verrekening van meer en/of minderwerk krachtens artikel 5;
b. Verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven, dan wel kennelijk bedoeld;
c. Verrekening van de wijziging van kosten krachtens de in artikel 4 vermelde betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen.

ARTIKEL 4 BETALINGSREGELINGEN LOON- EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in:
a. De loonkosten als bedoeld in de leden 2 en 3;
b. De prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen, als bedoeld in de leden 4 en 5, worden de daaruit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend conform de betalingen opgenomen in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2005
2. Voor de toepassing van deze betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen worden de loonkosten op een vooraf overeen te komen vast percentage van het totale bedrag van de prijsaanbieding gefixeerd.
3. Onder loonkosten worden verstaan: lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten van de ten behoeve van het werk tewerkgestelden.
4. Voor verrekening van prijswijzigingen komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen waarvoor standaard prijzen zijn vastgesteld door de “Commissie Standaardprijzen en -lonen”.
5. Voor de ten behoeven van het werk geleverde materialen, waarvoor door de onder lid 4 vermelde commissie geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel standaardprijzen zijn vastgesteld.

ARTIKEL 5 MEER EN MINDER WERK

1. Kamphuis is gerechtigd meer werk in rekening te brengen en gehouden minder werk in minder te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening van meer en minder werk geschiedt bij de betalingstermijnen.
2. Als meer werk wordt mede beschouwd al hetgeen door Kamphuis, hetzij op verzoek van de opdrachtgever of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minder werk omgekeerd evenzo wordt vastgelegd. Het bepaalde in artikel 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6 UITVOERING DOOR DERDEN

1. Kamphuis kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
2. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 7 OPLEVERING

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op de eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij Kamphuis na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
2. Kamphuis zal het werk opleveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn behoudens in geval van overmacht.

ARTIKEL 8 OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING)

Indien Kamphuis door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Kamphuis het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te harer keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
Als overmacht zal Kamphuis mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welke ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepsvaart, gebrek aan grond- hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Kamphuis ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichting en al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

ARTIKEL 9 BETALING

1. Betaling van het door opdrachtgever verschuldigde zal zonder korting of beroep op verrekening geschieden door voldoening in termijnen, zoals in de aanbieding is omschreven. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Kamphuis gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
2. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op tenminste 10% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 350,-.

ARTIKEL 10 VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtgever vrijwaart Kamphuis voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van Kamphuis, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
2. Kamphuis is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door:
a. Foutieve constructies en/of berekeningen, door Kamphuis of in haar opdracht door derden gemaakt;
b. Fouten of nalatigheid bij de uitvoering van het werk, van Kamphuis, haar ondergeschikten of van personen, die door Kamphuis op het werk zijn aangesteld.
3. Het maximum door Kamphuis met betrekking tot een werk te vergoeden schadebedrag is beperkt tot het bedrag, waarvoor dat werk is of zou worden uitgevoerd.
4. De aansprakelijkheid van Kamphuis uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de leden 2 en 3 van dit artikel is vermeld: elke vordering ter zaken van bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang ook, is uitgesloten.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Almelo.

Algemene voorwaarden Bodemsanering

ALGEMENE VOORWAARDEN SLOOPWERKEN EN SANERINGEN

ARTIKEL 1: BEPALINGEN

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
1a: Opdrachtnemer: Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV.
1b: Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer de opdracht geeft diensten en/of werkzaamheden te leveren of uit te voeren.
1c: Object: Het project waaraan/waarin opdrachtnemer sloopwerkzaamheden dient te verrichten of asbest dient te saneren.
1d: Voorwaarden: de algemene voorwaarden geldend voor Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV.
1e: Meerwerk: diensten of werkzaamheden die worden verricht door opdrachtnemer boven de aanneemovereenkomst, hetzij op uitnodiging of last van opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan: wijzigingen in voorschriften, praktische afwijkingen in voorhanden zijnde tekeningen en/of bestekken of andere onvoorziene obstakels die meerwerk met zich meebrengen dat moet worden uitgevoerd om uiteindelijk het aangenomen werk juist af te ronden.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2a: De algemene voorwaarden van Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV zijn van toepassing op: • alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes • alle door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten • alle door opdrachtnemer uitgebrachte algemene aanbiedingen. De opdrachtgever die eenmaal akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV stemt in met de inzet van deze voorwaarden nu en in de toekomst, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
2b: Indien er sprake is van wijzigingen of aanvullingen die betrekking hebben op de algemene voorwaarden van Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV tijdens de looptijd van de opdracht zal dit door opdrachtnemer op schrift worden bevestigd.
2c: De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

3a: Alle uitgebrachte prijsaanbiedingen van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3b: Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig tenzij anders schriftelijk is aangegeven.
3c: Wanneer er bij een offerte sprake is van schriftelijke bijlagen in de vorm van begroting, bestek, werkplan of andere documenten, blijven deze beslist eigendom van opdrachtnemer en zullen op verzoek naar opdrachtnemer moeten worden teruggezonden. Opdrachtnemer behoudt over de bescheiden immer het auteursrecht wat inhoudt dat vermenigvuldiging niet is toegestaan evenals inzage aan derden, tenzij hier toestemming voor wordt gegeven.
3d: Alle offertes zijn gebaseerd op de situatie zoals deze visueel is op- en waargenomen bij bezichtiging of aanwijzing van het object.
3e: De aanbieding kan betrekking hebben op zowel sloopwerkzaamheden alsmede het verantwoord verwijderen van asbesthoudende materialen.
3f: Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat: Opdrachtnemer eigenaar wordt van de zaken die onderdeel uitmaken van het te slopen en/of het te saneren object. Sloopmateriaal- en afval niet verontreinigd is en als zodanig kan worden afgevoerd. Grondwerk en bemaling niet van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken hebben gemaakt over grondwerk of bemaling de extra hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever zijn. Dit geldt tevens voor het ontgraven, afvoeren en storten van grond die achteraf verontreinigd blijkt te zijn. Indien er bij ontgraving obstakels in de grond aanwezig blijken te zijn waardoor de werkzaamheden stagneren of compliceren, de extra kosten eveneens voor rekening van opdrachtgever zijn.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST

4a: Er is sprake van een overeenkomst als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer heeft geaccepteerd en opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De datum van de bevestiging is hierin bepalend. De opdrachtbevestiging wordt schriftelijk overeenkomstig de opdracht vastgelegd en is bepalend tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk bezwaar indient.
4b: Indien op een later tijdstip aanvullende afspraken worden gemaakt of wijzigingen doorgevoerd dan zijn deze pas bindend nadat opdrachtgever en opdrachtnemer hiermee akkoord zijn gegaan. Transacties waarvoor geen aanbieding of opdrachtbevestiging is gemaakt worden juist en volledig gespecificeerd weergegeven op de factuur.
4c: Wanneer opdrachtnemer aan opdrachtgever een voorschot op het totaalbedrag in rekening heeft gebracht, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het voorschot is voldaan.
4d: Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid na overleg met opdrachtgever om derden in te schakelen voor de juiste uitvoering van de verstrekte opdracht indien dit noodzakelijk blijkt. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4e: Opdrachtgever staat in voor alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen en stukken en vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken hieromtrent.
4f: Als na het uitbrengen van een offerte geen overeenkomst tot stand komt, heeft opdrachtnemer het recht om gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een asbestinventarisatie, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

ARTIKEL 5: ANNULERING

Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van het werk te annuleren. Als dit plaatsvindt om andere redenen dan het in gebreke blijven van opdrachtnemer dient opdrachtgever de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden tot aan de datum van annulering te betalen. Dit bedrag zal worden vermeerderd met 10% van de overeengekomen aanneemsom als vergoeding voor de winstderving.

ARTIKEL 6: PRIJZEN

6a: Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en verzekering.
6b: Deze prijzen gelden voor leveringen ‘af bedrijf opdrachtnemer’, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6c: Opdrachtnemer heeft het recht af te wijken van de overeengekomen prijzen na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de opdracht. De oorzaak hiervan kunnen wijzigingen in kostprijs zijn, veroorzaakt door prijsverhoging van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, alsmede wisselende valutakoersen.
6d: In geval van een afwijkende prijs veroorzaakt door lid c van dit artikel stelt opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever heeft hierna veertien dagen het recht schriftelijk de overeenkomst te ontbinden, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging meer dan tien procent ten opzichte van de overeengekomen prijs. De tot dan uitgevoerde werkzaamheden dient opdrachtgever aan opdrachtnemer geldelijk te voldoen.

ARTIKEL 7: MEER- EN MINDERWERK

7a: Opdrachtnemer is verplicht meer- of minderwerk aan opdrachtgever te melden zodra dit bekend is.
7b: Opdrachtnemer heeft het recht meerwerk in rekening te brengen en is verplicht de aanneemsom te verminderen met het minderwerk

ARTIKEL 8: UITVOERINGSTERMIJN

8a: Opdrachtnemer vangt met de werkzaamheden van het object aan nadat hij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens/documenten heeft ontvangen. Hieronder vallen rapportages, asbestinventarisaties, benodigde vergunningen en goedkeuringen die verplicht in het bezit moeten zijn van opdrachtnemer alvorens hij mag starten met uitvoering van de werkzaamheden.
8b: Opdrachtgever dient de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in zodanige staat te brengen én te handhaven dat de werkzaamheden zonder complexiteiten aangevangen kunnen worden en voortgezet. Opdrachtnemer beoordeelt dit.

ARTIKEL 9: LEVERTIJDEN/OP- EN AFLEVERING

9a: Levertijden en opleveringstijden mogen nooit beschouwd worden als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9b:Bij niet tijdige oplevering mag opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke stellen. Ingebrekestelling dient schritelijk per aangetekende post of fax met ontvangstbevestiging te geschieden. Opdrachtnemer dient een termijn van 14 dagen te worden gegeven om alsnog op te leveren.
9c: Opdrachtnemer heeft het recht om zaken en/of diensten in gedeelten af- of op te leveren.
9d: Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem gekochte zaken afgeleverd kunnen worden op de overeengekomen plaats. Indien opdrachtnemer praktisch gezien niet op de leverplaats kan komen, dient opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade van opdrachtnemer te vergoeden. De schade bestaat tenminste uit gemaakte kosten door opdrachtnemer.
9e: Indien vervoer plaatsvindt door een derde partij verleent opdrachtgever volledige vrijwaring van opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van de vervoerder jegens opdrachtnemer, die verband houden met de gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10a: Overmacht houdt in dat door onvoorziene omstandigheden nakoming van de overeenkomst niet kan worden gerealiseerd. Dit geldt voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Bij overmacht dient gedacht te worden aan situaties waar beide partijen geen grip op hebben, te denken aan onder andere overheidsmaatregelen, stakingen, natuurrampen, oorlog(dreiging), rellen e.d. die de uit te voeren werkzaamheden/te leveren diensten belemmeren.
10b: Indien opdrachtnemer van mening is dat de overmacht van tijdelijke aard is, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10c: Indien opdrachtnemer van mening is dat de overmachtsituatie van permanente aard is, dan heeft deze het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
10d: Opdrachtgever dient de werkzaamheden die plaatsvonden voor de overmachtsituatie te voldoen.
10e: De partij die een overmachtsituatie verwacht, dient de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

ARTIKEL 11: MANIER VAN UITVOERING

11a: Opdrachtnemer dient de werkzaamheden aan een object geheel conform de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat werkzaamheden op een andere wijze verricht dienen te worden en de oorzaak hiervan is niet aan de opdrachtnemer te wijten dan dient opdrachtnemer opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Na accordering over de gewijzigde aanpak zal opdrachtnemer de werkzaamheden hervatten.
11b: Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake blijkt te zijn van asbest of asbesthoudende materialen en hier is bij de overeenkomst geen rekening gehouden dan zullen de werkzaamheden worden stilgelegd. Het asbest of de asbesthoudende materialen zullen na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en na akkoord van opdrachtgever verantwoord worden verwijderd door Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering BV. De termijn van uitvoering wordt verlengd met de tijd dat opdrachtnemer nodig heeft om het asbest te verwijderen. Voor deze verlenging kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld.
11c: Indien opdrachtnemer bezig is werkzaamheden uit te voeren aan een object en opdrachtgever laat tevens werkzaamheden door derden verrichten op dezelfde bestemming, dan dienen de werkzaamheden van deze derden zodanig te geschieden dat opdrachtnemer hier geen hinder van ondervindt. Indien hier wel sprake van is dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de mogelijke stagnatie en andere kostenverhogende omstandigheden in de werkzaamheden van opdrachtnemer.
11d: Opdrachtnemer is de enige directievoerende op het werk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12: ASBEST EN ANDERE GEVAARLIJKE STOFFEN

Indien overeengekomen is dat opdrachtnemer werkzaamheden uit gaat voeren waarin sprake is van gevaarlijke of toxische afvalstoffen, waaronder asbest, dan dient opdrachtnemer deze uit te voeren volgens de wettelijke regels. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verwijderde stoffen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13: MATERIALEN

13a: Van alle zaken die vrijkomen bij het te slopen object wordt opdrachtnemer eigenaar. Dat wil zeggen: de zaken vormen geen bestanddeel meer van de onroerende zaak of de zaken hebben hun onroerende karakter verloren.
13b: Van zaken als asbest, asbesthoudende materialen of andere verontreinigende en gevaarlijke stoffen wordt opdrachtnemer geen eigenaar, tenzij deze zaken opgenomen zijn in de opdracht.
13c: Opdrachtgever laat opdrachtnemer eigenaar worden van zaken indien dit zo is overeengekomen en nadat opdrachtnemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd. De staat waarin de zaken zich bevinden mag geen aanleiding geven tot reclame, mits opdrachtnemer opzet of grove fouten aangerekend kan worden.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

14a: Totdat opdrachtgever alle vorderingen op opdrachtnemer heeft voldaan blijven de geleverde zaken in eigendom van opdrachtnemer.
14b: Beschikking over onbetaalde zaken komt opdrachtgever toe indien deze samenhangen met de normale uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 15: BETALING

15a: Onder de overeenkomst heeft opdrachtnemer het recht periodiek dan wel na voltooiing van de opdracht te factureren. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd deels een vooruitbetaling van de hoofdsom te factureren.
15b: Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum het gefactureerde bedrag te voldoen op het op de factuur aangegeven rekeningnummer. Opdrachtgever heeft niet het recht korting te handhaven of bedragen te verrekenen.
15c: Bij het niet tijdig voldoen van het gefactureerde bedrag is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag 1% rente per maand verschuldigd aan opdrachtnemer.
15d: Betalingen verricht door opdrachtgever strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in chronologische volgorde.
15e: Opdrachtnemer heeft het recht het te vorderen bedrag direct op te eisen als opdrachtgever in verzuim is. Dit geldt tevens als er bij opdrachtgever sprake is van faillissement, boedelafstand, surseance van betaling, beslaglegging of beëindiging van zijn onderneming. Dit alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
15f: Opdrachtnemer heeft het recht tot verrekening.
15g: Opdrachtgever dient alle verplichtingen zoals omschreven in de overeenkomst na te komen. Komt opdrachtnemer deze niet, niet tijdig of niet behoorlijk na, dan komen alle voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever. Hieronder zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten begrepen, zoals sommatie-, incasso- en advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250 euro.

ARTIKEL 16: VERZEKERING

Opdrachtgever is verplicht het object te verzekeren of verzekerd te houden tot de datum dat opdrachtnemer de werkzaamheden heeft opgeleverd. Tevens is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan opdrachtnemer te verpanden. Dit ter zekerheid van het bedrag dat opdrachtnemer volgens de overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

17a: De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag waarvoor hij zich heeft verzekerd en waarvoor dekking wordt verleend. In ieder geval beperkt opdrachtnemer de aansprakelijkheid tot 5 miljoen euro per opdracht. De aansprakelijkheidsbeperking van opdrachtnemer geldt voor alle personen- en/of zaakschade die opdrachtgever of derden wordt toegebracht, een en ander veroorzaakt door een tekortkoming van opdrachtnemer of haar ondergeschikten. Voorgaande geldt tevens voor fouten gemaakt door derden waarvoor opdrachtnemer de aansprakelijkheid draagt tijdens uitvoering van de werkzaamheden of levering van zaken.
17b: Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken gemaakt door derden, waaronder werknemers en ondergeschikten van opdrachtnemer, vanwege het vervoer van giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve materialen en andere afvalstoffen als onder meer asbest, gronden en explosieven. Dit geldt niet als er andere afspraken zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
17c: Wanneer werkzaamheden van opdrachtnemer afhankelijk zijn van informatie van opdrachtgever of derden, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van nalatig handelen van opdrachtgever of de derde. In dit geval heeft opdrachtnemer recht schade te vorderen die hij lijdt naar aanleiding van de nalatigheid van opdrachtgever of de derde.
17d: Indien de verzekeraar in geval van ontstane schade niet tot uitkering onder de verzekeringsovereenkomst overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het factuurbedrag met een maximum van 25.000 euro per opdracht.
17e: Voor indirecte schade, gevolgschade alsmede winstderving die samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of de levering van zaken door opdrachtnemer is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.
17f: Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor aanspraken in verband met de aanwezigheid van materialen, verontreinigingen in de af te voeren grond en die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of volksgezondheid, dan wel vallen onder het begrip (klein) gevaarlijk afval.
17g: Iedere aanspraak uit hoofde van aansprakelijkheid zijdens opdrachtnemer vervalt door verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering. Opdrachtnemer heeft immer het recht de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

ARTIKEL 18: RECLAMES

18a: Reclames die betrekking hebben op de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of op de factuur dienen binnen 7 dagen door opdrachtgever schriftelijk ingediend te worden bij opdrachtnemer. Na dit tijdsbestek vervalt het recht van reclame.
18b: Reclames die betrekking hebben op geleverde zaken door opdrachtnemer dienen binnen 2 dagen na levering door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld. Na dit tijdsbestek vervalt de aanspraak van een eventuele tekortkoming door opdrachtnemer.
18c: Op basis van lid b van dit artikel verliest opdrachtgever eveneens de aanspraken wanneer er sprake is van geleverde zaken die door opdrachtgever of derden zijn bewerkt of behandeld.
18d: Wanneer opdrachtgever bij ontvangst zonder protest of voorbehoud en zonder opgave van de reden van protest of voorbehoud tekent voor ontvangst, kan opdrachtgever nimmer bij opdrachtnemer reclameren.
18e: Na het verstrijken van de termijnen genoemd onder 18a en 18f: wordt opdrachtgever geacht de factuur en prestatie te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer in behandeling genomen door opdrachtnemer.
18g: Reclames door opdrachtgever worden geaccordeerd indien (op) geleverde zaken niet overeenkomen met hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. Opdrachtnemer houdt de keus alsnog de verwachte prestatie/ zaak te leveren of een vergoeding te betalen ter compensatie van nadeel van opdrachtgever. Deze vergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde exclusief BTW van de prestatie/zaak.
18h: Alleen als een reclame gegrond blijkt schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

ARTIKEL 19: VRIJWARING

Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden gevrijwaard, onder meer die uit de Wet Keten Aansprakelijkheid, die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, voor zover deze aansprakelijkheid zou uitkomen boven het in artikel 17 gestelde.

ARTIKEL 20: GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever dient alle gegevens die betrekking hebben op de overeenkomst met opdrachtnemer geheim te houden, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 22: GESCHILLEN

Alle geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die daaruit voortvloeien en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Almelo.

Algemene voorwaarden Sloopwerken en Saneringen