Volg ons op Twitter

Bodemsanering

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 TOEPASSING

1. Tenzij tussen partijen schriftelijk ander is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Kamphuis Bodemsanering BV, hierna te noemen Kamphuis, gedane aanbiedingen en op alle door Kamphuis te sluiten overeenkomsten betreffende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden.
2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
3. Voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of de offerte met bijlagen, zijn van toepassing de UAV 1989 en de standaard RAW-bepalingen 2005 in de laatstelijk gewijzigde versie, hierna te noemen ‘Standaard 2005’. Van hoofdstuk 01 van de Standaard 2005 zijn echter alleen van toepassing artikel 01.01.07 en paragraaf 01.04.
4. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
5. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Kamphuis Bodemsanering B.V.”.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN

1. Tenzij anders vermeld, worden alle door Kamphuis gedane aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand gedaan.
2. Mondelinge opdrachten worden schriftelijk door Kamphuis bevestigd. Alleen door deze schriftelijke bevestiging is Kamphuis gebonden.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van Kamphuis schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
4. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Kamphuis en auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.

ARTIKEL 3 GRONDSLAGEN VAN DE PRIJS/PRIJZEN

1. De aanbieding is (mede) gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij anders is overeengekomen, gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Van deze datum zijn de betalingsregeling loon- en prijswijzigingen als vermeld in artikel 4, van toepassing.
3. Het totaalbedrag van de aanbiedingen is voor beide partijen bindend. Uitzonderingen hierop zijn:
a. Verrekening van meer en/of minderwerk krachtens artikel 5;
b. Verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven, dan wel kennelijk bedoeld;
c. Verrekening van de wijziging van kosten krachtens de in artikel 4 vermelde betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen.

ARTIKEL 4 BETALINGSREGELINGEN LOON- EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in:
a. De loonkosten als bedoeld in de leden 2 en 3;
b. De prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen, als bedoeld in de leden 4 en 5, worden de daaruit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend conform de betalingen opgenomen in hoofdstuk 01.04  van de Standaard 2005
2. Voor de toepassing van deze betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen worden de loonkosten op een vooraf overeen te komen vast percentage van het totale bedrag van de prijsaanbieding gefixeerd.
3. Onder loonkosten worden verstaan: lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten van de ten behoeve van het werk tewerkgestelden.
4. Voor verrekening van prijswijzigingen komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen waarvoor standaard prijzen zijn vastgesteld door de “Commissie Standaardprijzen en -lonen”.
5. Voor de ten behoeven van het werk geleverde materialen, waarvoor door de onder lid 4 vermelde commissie geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel standaardprijzen zijn vastgesteld.

ARTIKEL 5 MEER EN MINDER WERK

1. Kamphuis is gerechtigd meer werk in rekening te brengen en gehouden minder werk in minder te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening van meer en minder werk geschiedt bij de betalingstermijnen.
2. Als meer werk wordt mede beschouwd al hetgeen door Kamphuis, hetzij op verzoek van de opdrachtgever of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minder werk omgekeerd evenzo wordt vastgelegd. Het bepaalde in artikel 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6 UITVOERING DOOR DERDEN

1. Kamphuis kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
2. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 7 OPLEVERING 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op de eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij Kamphuis na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
2. Kamphuis zal het werk opleveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn behoudens in geval van overmacht.

ARTIKEL 8 OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING) 

Indien Kamphuis door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Kamphuis het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te harer keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
Als overmacht zal Kamphuis mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welke ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepsvaart, gebrek aan grond- hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Kamphuis ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichting en al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

ARTIKEL 9 BETALING

1. Betaling van het door opdrachtgever verschuldigde zal zonder korting of beroep op verrekening geschieden door voldoening in termijnen, zoals in de aanbieding is omschreven. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Kamphuis gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
2. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op tenminste 10% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 350,-.

ARTIKEL 10 VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID 

1. Opdrachtgever vrijwaart Kamphuis voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van Kamphuis, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
2. Kamphuis is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door:
a. Foutieve constructies en/of berekeningen, door Kamphuis of in haar opdracht door derden gemaakt;
b. Fouten of nalatigheid bij de uitvoering van het werk, van Kamphuis, haar ondergeschikten of van personen, die door Kamphuis op het werk zijn aangesteld.
3. Het maximum door Kamphuis met betrekking tot een werk te vergoeden schadebedrag is beperkt tot het bedrag, waarvoor dat werk is of zou worden uitgevoerd.
4. De aansprakelijkheid van Kamphuis uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de leden 2 en 3 van dit artikel is vermeld: elke vordering ter zaken van bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang ook, is uitgesloten.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN 

Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Almelo.

Calamiteiten

Brand, instortingsgevaar of andere calamiteit? Neem contact met ons op en Kamphuis ruimt het snel en veilig voor u op.

Contactgegevens

Certificering

Kamphuis beschikt over alle certificaten, benodigd voor het snel en veilig slopen, verwijderen en afvoeren.

Bekijk certificaten